Vad håller regeringen på med?

Det här är min analys:

I vårändringsbudgeten för 2016 har budgeten ett underskott på 19 miljarder, som alltså måste lånas. Detta vore kanske inte så anmärkningsvärt om det inte vore för att vi är mitt inne i en högkonjunktur. Skälet till att staten inte lyckas gå plus trots högkonjunktur är flyktingkrisen förra hösten. Vi har alltså i grunden haft tur att flyktingskrisen inträffade samtidigt som vi är mitt i en högkonjunktur. Men en högkonjunktur håller aldrig i sig, och flyktingkostnaderna är inte slut bara för att antalet asylsökande nu ligger mycket lägre. Det är ökningshastigheten av kostnaderna som stannat av i och med att vi nu tar emot färre asylsökande (fast kostnaderna ökar såklart fortfarande eftersom vi fortfarande har ca 2000 asylsökande per månad). Men den största delen av kostnaderna för flyktingmottagandet förra hösten ligger fortfarande framför oss, dels den månatliga kostnaden för alla som väntar på beslut och dels etableringsbidrag och allmän välfärd för alla som får uppehållstillstånd.

Frågan är nu hur länge turen kommer hålla i sig, dvs. hur länge högkonjunkturen kommer bestå. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att BNP-siffrorna är dopade. En stor del av BNP-ökningen sedan förra året består av ökad offentlig efterfrågan, dvs. det är statens ökade utgifter för flyktingmottagandet som skapar arbetstillfällen och fart i ekonomin. Detta är alltså till viss del statsskuldsfinansierad BNP-tillväxt, inte genuin tillväxt av ekonomin i stort.

Regeringen har nu som strategi att med jämna mellanrum hålla pressträffar för att presentera delar ut den budgetmotion som kommer presenteras snart. Syftet med dessa är att inhamra budskapet: ”Sveriges ekonomi går bra och titta hur mycket vi satsar på välfärden.” Målet är såklart redan inställt på valet 2018.

För det första, budgeten läggs  alltid för 4 år framåt, budgeten som snart presenteras läggs alltså för 2017-20. Nästa riksdagsval är 2018, alltså berör 2 år av budgeten som läggs tiden efter riksdagsvalet som gör att alla satsningar som lovas därefter är osäkra. Här har regeringen gjort ett smart drag. Man gör stora satsningar nu (bland annat ”den historiska klimatsatsningen”) som läggs efter riksdagsvalet. Det gör att man kan ge sken av att man satsar jättemycket här och nu, utan att faktiskt behöva göra det – som järnvägsunderhållet till exempel.

Allt pekar på att vi får ett extremt svårt parlamentariskt läge efter nästa val som kommer kräva extrema förhandlingar. Allt som nu lovas efter valet 2018 är alltså högst osäkert, allt man lovar nu kommer man lätt kunna förklara att man behöver omförhandla efter valet. Inget regeringen lovar nu kommer de alltså behöva hålla efter valet.

Dessutom ger det regeringen ett bra kort att spela inför valet. S och MP kommer säkert att gå till val på att fortsätta regera tillsammans. Då kan man konkreta peka på allt man lovat i sin budget för 2019-20 och hota med att om medborgarna röstar bort nuvarande regeringen så kommer dessa satsningar gå förlorade.

För det andra, en stor del av de satsningar som nu faktiskt görs från och med 2017 består av 10 miljarder till kommuner och landsting – detta är ingen nyhet trots att det gång på gång framhålls för att visa på hur mycket regeringen gör. Detta antogs redan i våras i ändringsbudgeten för 2016.

För det tredje, dessa 10 miljarder till kommunerna och landsting ska till stor del säkra välfärden och flyktingmottagandet för kommuner och landsting som kommer få extremt stora kostnader för detta de kommande åren. Till exempel skolan och försörjningsstöd. Men försörjningsstödskostnaderna kommer långt fram i tiden. Alla asylsökande som kom i höstas måste först få sin sak prövad, de som sedan får uppehållstillstånd för då etableringsstöd som betalas av staten i 2 år. Etableringsstödet är statligt finnansierat försörjningsstöd till nyanlända. Det är först därefter som kommunernas kostnader för försörjningsstöd för nyanlända kommer. Alla de flyktingar som kom hösten 2015 kommer antagligen få sitt beslut under 2017, etableringsstödet tar slut och kommunernas försörjningsstödskostnader kommer alltså från 2019 ungefär, dvs. efter valet!

Jag tror att regeringens strategi nu är att hålla landsting och kommuner flytande till valet 2018 genom dessa 10 miljarder som beslutades om i våras för att kunna vinna valet. Ekonomin får absolut inte se ut att vara i kris fram till hösten 2018.

Den delvis låne-dopade högkonjunkturen samt fördröjningar och förskjutningar av kostnader till efter valet 2018 bildar tillsammans en skenbild av att Sveriges statsfinanser och välfärd klarat flyktingkrisen 2018 som ska vinna regeringen en ny mandatperiod.

Låt oss nu också titta lite längre fram i tiden:

Högkonjunkturer håller aldrig i sig och asylmottagandets kostnader kommer  komma som ett brev på posten förr eller senare. Dessutom har vi stora risker på 10-20 års sikt om de flyktingar som kommit till Sverige inte lyckas med utbildning, jobb och ordentlig bostad. Då kommer vi ha extremt stora grupper med dålig utbildning, hög arbetslöshet i dåliga bostäder (utvikning: hur alla flyktingar kommer bo återstår att se då kommunerna just nu bara är i startfasen för att ordna bostäder åt alla. Men klart är att nybyggnation till pressade priset och snabb planering krävs. Det har talats om modulhus på tillfälliga bygglov (upp till 15-20 år tror jag) som kanske är det troligaste. Dessa skulle kunna bli nya utanförskapsområden i områden med stor trångboddhet, dålig tillgänglighet till allmän service och otrevlig miljö (t.ex. nära stora vägar eller inklämt mellan industrier etc. på platser man aldrig skulle bygga andra bostäder). Eftersom dessa byggen kommer präglas av hastighet och att de inte ska stå permanent så kommer säkerligen kommunerna inte göra gedigna grundläggande investeringar runtomkring (bra lekplatser, skolor, cykelvägar, etc.) Slut på utvikning).

Hög arbetslöshet och utanförskap i trångbodda områden bland barnfamiljer och unga män som kommit hit som ensamkommande barn borde få varningssignalerna om social oro och ökad organiserad kriminalitet och gängbildning att ringa högt.

I en lågkonjunktur finns risken att staten kommer vara ovillig att gå in med extrapengar till kommuner och landsting och lånefinansiering kanske inte räcker. Då står vi inför stora nedskärningar i en välfärd som redan är sliten samtidigt som stora grupper är fattiga och utan framtidstro. Om detta kommer nästa mandatperiod eller perioden därefter vill jag inte spekulera om men klart är att den som regerar då kommer ha det mycket svårt. Och tiden därefter kommer stöpa om Sverige i grunden. Vi går en mörk framtid till mötes.

De partier som lyckas anpassa sin verklighetsbeskrivning efter denna nya verklighet och stå utan skuld för tidigare misslyckanden kommer belönas, oavsett om de erbjuder lösningar eller inte. De partier som dessutom lyckas presentera lösningar som klingar med de kollektiva stämningarna kommer belönas än rikligare.

 

 

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt material publiceras på Uppsalakretsens blogg

Jag har inte skrivit här på länge men bloggandet ska nu återupptas på följande blogg tillsammans med ett par vänner:

https://uppsalakretsen.wordpress.com/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Främlingar

Tankar kring främlingar:

Vissa saker tar vi människor för givet. Dessa saker kan verka så självklara för oss att vi missar att de inte är självklara för alla. Jag kom att tänka att detta kanske gäller för inställningen till främlingen.

Konflikterna ökar i det svenska samhället kring sd och främlingsfientlighet och rasism. Kan det vara så att stadsmänniskor är så vana vid främlingen att hon inte ser att landsbyggdmänniskan inte har samma inställning till främlingen och därmed missförstår arten av främlingsfientlighet? Och omvänt att den utpräglade landsbyggdmänniskan kan ha svårt att förstå hur man ska kunna leva med främlingar?

Att leva i en stad är att leva bland främlingar. När stadsmänniskan rör sig en vanlig dag på stan rör hon sig bland främlingar hon antagligen inte kommer att träffa på igen eller komma ihåg att hon sett förrut. Stadsmänniskan känner väldigt få av sina grannar. Hon vet inte vad de heter och knappt hur de ser ut. Stadsmänniskan har inget intresse i de som råkar befinna sig och röra sig på samma geografiska plats, det är bara om ens liv korsas som man lär känna varandra (barn som är kompisar, gemensamma ytor i bostadsområdet som ska skötas, kollegor, fritidsintressen, etc.). Detta gör att främlingen i grunden är normal och ointressant men en potentiell vän för att ens liv potentiellt kan komma att korsa framöver. Stadsmänniskan kan såklart vara rädd för faror i staden (rån, trakasserier, våldtäkt, etc. men även trafikolyckor, etc.) men för den stadsmänniskan som känner sig trygg utgör främlingen i sig inget hot förrän tecken på hot yttrar sig (att någon eller några närmar sig eller tilltalar en på onaturliga sätt).

Ju mindre samhälle man bor i, desto bättre känner alla varandra (denna lagbundenhet kan dock säkert ha undantag). Det som utgör grunden för att man känner varandra är att man träffar på varandra, dvs. det är den geografiska faktorn som utgör grunden. I små samhällen är därmed främlingen onormal. Främlingar kommer t.ex. i form av semesterfirare och nyinflyttade som pendlar in till storstaden och tar med sig sin stadsmentalitet i relationen till sina grannar (dvs. att man inte bryr sig om dem förutom om man har något gemensamt intresse). Främlingar hör alltså per definition inte hemma i ett sådant sammanhang men kan upphöra att vara främling om man blir en del av den geografiska gemenskapen, om man inlämmas i det ”alla som känner alla” (vilket t.ex. semesterfiraren inte kan bli och pendlaren kan vara ointresserad av). Därmed blir man i grunden främlingsfientlig (även om man kan ha en positiv inställning till nya främlingar för att man har en välkomnande inställning som gör att man vill göra dem till bekanta, eller därför att man delvis har en stadsmentalitet i sig (t.ex. för att man bor nära och rör sig i en stad, jobbar i en stad eller har studerat i en stad).

Är detta en delförklaring till varför sd-sympatier är mer utbredd på landsbyggden? (Med betoning på del, det är såklart även andra faktorer som spelar in, t.ex. rasism, konservatism, etc.)

Intressant att reflektera vidare kring: Givet analysen ovan blir det intressant att fråga vilka stadsbor som röstar på sd. Är det de otrygga stadsborna? Dvs. de som i främlingen i vardagen främst ser ett potentiellt hot? Hur har hen isåfall kommit att känna så?

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Josh Paler Lin och Thomas – internet och drama i realtid.

2014-12-25

Internet förändrar samhället. Vi kan följa draman i realtid. Just nu pågår dramat Josh and Thomas. https://www.youtube.com/watch?v=AUBTAdI7zuY

Det började såhär: Josh Paler Lin är en medelstor youtuber som mestadels verkar syssla med pranks. Nu inför julen tänkte han göra ett ”socialt experiment”: ”How does a homeless guy spend a 100 dollar?” Klippet postades den 22’a december, sedan exploderade det. Klipper nådde mig via facebook den 24’e december då en bekant på facebook gillade det. Klippet hade då setts ett par miljoner gånger. Nu, 24 timmar senare, har det setts 18 miljoner gånger.

Intention:

Josh är ärlig med att grundtanken med klippet var att se hur den hemlöse skulle spendera pengarna, att han någonstans förväntade sig, fördomsfullt, att han skulle köpa sprit eller liknande för pengarna. Men händelseförloppet lever sitt eget liv. På inrådan av sina tittare startae Josh en insamling till Thomas, det ingick alltså inte i Joshs inledande intention. Han satte målet högt, 10k dollar med en insamlingstid på 1 månad. När jag tittade första gången, dvs 2 dagar efter klippets lansering, och något kortare tid sedan insamlingen påbörjades, så hade 30k dollar samlats in. Idag är summan uppe i 85k dollar. https://www.indiegogo.com/projects/help-thomas-to-get-a-fresh-start

Klippet blev viralt och gammelmedia hakade på. Josh ängade den 23’e (eller 24’e?) åt att ge intervjuer i tv och tidningar. Alla vill ha med denna historia. Många vill skänka pengar.

Den logik som driver detta är dels medialogiken, dels att det är jul och berättelsen passar perfekt med vad alla vill att julen ska vara, dvs. omtanke och godhet (istället för den kommersiella och frossande högtid det egentligen är).

Vi följer detta i realtid, dramat är inte över. Och det är verkliga människors liv och nu som vi följer.

Hur mycket pengar kommer att komma in denna månad?

Vad sitter gammelmedia och spawnar på nu? Jag gissar att de jobbar över julen för att se till att just deras tv-show, etc. först får ha med Josh och Thomas i sina tv-soffor. Vilket kommer ge historien mer uppmärksamhet och mer views på klippet och fler donationer.

Existentiella sidor:

Josh är inte van vid denna uppmärksamhet. Även om hans youtube-kanal inte är direkt liten så är den inte heller stor. Hans nisch är också en helt annan än den han nu blir känd för, pranks. Han är inte van att hantera sådan här uppmärksamhet, etc. Han sa redan i klippet att mötet med Thomas förändrade honom, berörde honom, att han var fördomsfull mot hemlösa men att Thomas fick honom att se något annat.

Och så framför allt, Thomas. Vet han om att hans historia sprids över hela världen? Vet han om att hans historia inte bara sprids över internet utan i tidningar och tv?

Att få 100 dollar, 200 dollar, när man står och tigger kan vara överväldigande. Det sätter en i en ny situation. Det kan vara svårt att hantera en så plötslig och stor gåva. Men vad kommer då hända när Thomas får närmare 100 000 dollar? Det finns många historier om människor som vunnit på lotto och inte kunnat hantera det, som slutat i större missär än innan. Ens cirklar rubbas. Thomas kommer få uppmärksamhet från media, gamla vänner kommer plötsligt dyka upp och han kommer inte kunna avgöra vem som är riktig vän och vem som bara är ute efter pengar, han kommer att möta folk som kommer försöka lura honom, han kommer att utsättas för avundsjuka, kanske hat, kanske bitterhet, kanske våld och rån. Hur är det för honom att bo på ett hem för hemlösa (shelter) om de vet om hans historia?

Nu säger jag inte detta för att kritisera eller invända mot gåvorna, utan för att belysa att saken inte är enkel, att vi är mitt uppe i ett drama som vi inte vet hur det ska sluta.

Som avslutning kommer här ett utdrag om den existentiella etiken utifrån Simone de Beauvoirs essä Pyrrhus and Cineas som jag skrev för många år sedan. Det är bara ett udrag så vissa poänger kan vara lite oklara:

A boy wants to climb a tree and I lift him up. In this situation I made his goal into mine, I made him reach his goal, thus I acted for him. But he wanted to climb the tree.[1] If he would have asked for my help that would have been another thing, but in this example he did not ask for my help. Therefore I am treating him as an object. I fail to treat him as the subject he is. Have I helped him to reach his goal? No, according to Beauvoir have I destroyed his goal. I am tyrannical.

Let’s take a similar example; a poor family wants to become wealthy. I give them a fortune. Have I helped them? An example such as this is more complicated than the first example and I don’t want to give any definite answer. Perhaps I did help them. But it’s important to see the problems involved. Before I gave them my fortune they might have had big plans, perhaps they had already made some progress that made them proud, perhaps they’d just opened their first saving account. This perhaps made their self-esteem grow. What will happen to their self-esteem now when they no longer need to strive for their goal? Every end is to be surpassed. I drastically change their situation and therefore their old goals have to be thrown away, and they are put in a situation of existential crisis where they have to set up new goals, find a new path, a new meaning and orientation in life. What will they do with all the money? They had not thought of that. My point is that I don’t help them reach their goal, I make their goal disappear and I put them in a completely new situation. They might feel that they don’t deserve my fortune. They might feel disrespected, “don’t I think they can make their own fortune”? The money will maybe not be worth as much as if they have earned it them themselves. There are no given answer to what will happen, but Beauvoir’s point is that I cannot give what’s not expected from me. Her suggestion is that I formulate my projects and goals in such a way that I treat others as individuals that have their own choices. This example is not saying that we shouldn’t do anything for the boy that wants to climb the tree or the poor family that want to become wealthier. But first of all it points out that I can give what is asked of me. And if I give more I change the other’s situation in a radical way they he or she didn’t expect. Secondly, it points out that my gift is always only a first step, the gift is only creating a situation for the other to act in, my gift does not automatically fulfil what I may have thought the gift should fulfil.

[1] Pyrrhus and Cineas., p. 119

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Invandring och sånt

Det här med invandring.

Här kommer mina reflektioner.

Lite fakta:

Antalet asylsökande under 2014 är ca 77 000 till och med november.[1] Hur många får asyl? Det går inte att säga på förhand exakt hur många det blir eftersom det tar tid innan ett asylärende blir avgjort. Hittills i år (december, 2014) är det enligt dokumentet ” Avgjorda asylärenden” 59% av de drygt 49 000 avgjorda fallen, dvs. nästan 29 000 ärenden, som lett till uppehållstillstånd (i första instansen, hur det ser ut efter överklaganden har jag inte kollat upp).[2] (2012 fick totalt 29 000 personer uppehållstillstånd[3])

Det totala antalet utfärdade uppehållstillstånd under 2014 (t.o.m. novemver) är ca 101 000. (38k anhöriga, 15k arbetsmarknadsrelaterade, 33k asyl (alltså lite högre i detta dokument, antagligen för att fler kategorier tas med, t.ex. kvotflyktingar), 7k EU/ESS, 8k studenter).

Vad är en asylsökande? Hur går det till?

Man kan bara söka asyl när man väl tagit sig till Sverige och man gör det genom att helt enkelt gå in på någon av migrationsverkets mottagningsenheter och ansöker om asyl och då får man ange vilka skäl man har, t.ex. skyddsbehövande). I år kommer den absoluta majoriteten från Syrien, långt över 50%.[4] Hur tar sig flyktingarna då till Sverige? Det är långt från Syrien och det går inte att helt enkelt köpa en flygbiljett. I ett reportage i DN beskrivs vägarna från Syrien såhär:

 

”Betala tusentals dollar till smugglare. Köpa falska EU-pass och flyga under falskt namn. Köpa en plats på en överfull bräcklig båt från Egypten eller Libyen. Göra den farliga sjöresan till Italien eller Malta. ­Eller resa till Turkiet och på natten smyga över gränsen till Grekland eller Bulgarien. Och sedan undvika att fastna hos polisen i länder som Italien, Tyskland och Danmark på vägen till Sverige.”[5]

Den slutsats vi bör dra av detta är att ingen gör detta om de har något annat alternativ. Vi måste förstå att själva det faktum att någon lyckats ta sig ända till Sverige för att söka asyl betyder att de gått igenom enorma mödor och antagligen har en stor mängd släktingar offrat alla sina pengar på en enda individ.

Kritik mot asylboenden:

Till dem som är fientligt inställda till asylboenden i deras kommun. Vad menar ni att migrationsverket ska göra? Om det kommer 1000 personer till migrationsverkets 5 kontor under en enda vecka. Ska de bara låta dem sova utomhus en vinternatt? Ska de skicka dem över gränsen till Danmark? Sätta dem på ett plan? Men var?? Allt detta faller på sin egen absurditet.

Det är inte så att Sverigr ”väljer” hur många ”invandrare vi ska ta in”. Det finns en möjlighet att söka skydd i Sverige från krig och förföljelse och vi kan ju inte styra vem eller hur många som söker asyl, det är helt enkelt de som kommer som kommer. Det är konflikterna i omvärlden som styr detta. Och självfallet måste alla som ansöker om asyl få en rättssäker och ordentlig utredning. Självfallet måste migrationsverket ta ansvar för att se till att de asylsökande får tak över huvudet och mat i magen. Men det går inte med särskilt stor exakthet förutse hur konflikter i världen ska utvecklas, hur många som kommer att komma till Sverige osv. Detta betyder att även med de mest kvalificerade gissningarna som kan ligga till grund för att planera arbetet så är det svårt att planera för boenden för asylsökanden. Just i år underskattade migrationsverket antalet asylsökande och det är inget märkvärdigt i det och det är självklart att det blir svårt att hinna få fram bostäder och att det måste gå snabbt. Om det en morgon står x antal asylsökande utanför kontoret så måste migrationsverket försöka fixa bostad samma dag! Dvs. på 12 timmar! Utifrån ett sådant perspektiv är det verkligen smaklöst och skandalöst att t.ex. Åtvidabergs kommuns f.d. kommunalråd Hans Andersson (S) har mage att klaga på kort framförhållning![6] Vad tycker Andersson att migrationsverket ska göra? Låta de asylsökande sova på gatan medan Åtvidabergs kommun går och velar?

Perspektiv:

FN beräknar att totalt sett ca 50 miljoner människor är på flykt 2014. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit p flykt.[7]

Libanon som har en befolkning p 4 miljoner har tagit emot 1 miljon flyktingar från syrien.

Flyktingarna från syrien i Libanon utgör 20% av befolkningen. I Sverige handlar det om ungefär 1%.

Av den totala mängden flyktingar söker mindre än 0,2% asyl i Sverige.

I detta sammanhang är 80 000 asylsökande och 33 000 (eller 71 000 /101 000 beroende på vad man räknar) uppehållstillstånd (totalt 101 000 inklusive alla kategorier och 71 000 i asylärenden och anhöriginvandring – dvs. de kategorier som främlingsfientliga främst vill minska) verkligen futtigt.

Om det är något som är anmärkningsvärt i denna statistik är det att det enbart är runt 50% av alla asylsökningar som går igenom. Detta beror på att det är väldigt höga krav på den som söker asyl att försöka bevisa att man har skäl att få stanna. Vad händer med alla de andra tusentals och åter tusentals flyktingar som kämpat sig hit ifrån krig och förföljelse när de skickas hem och dumpas på en flygplats i ett oroligt land? Det är ju ingen som är priviligierad som söker asyl ”för skojs skull”. Det måste vara otroligt många människor som utvisats ut Sverige senaste åren, senaste månaderna, senaste veckorna, senaste dagarna som går ett grymt öde till mötes, vars framtid är krossad. Och detta är Sveriges skuld, asylprocessens skuld.

Befolkning, etc.:

Befolkning:

Sverige hade 9,4 miljoner invånare i december 2010 och en befolkningstäthet på 21,9 invånare per kvadratkilometer. Det är därmed det land som har den 84:e största folkmängden, men bara den 152:a högsta befolkningstätheten.[8]

Fertilitet:

https://www.landguiden.se/Statistik/BefolkningSprak?id=537#countries=SWE

Som vi ser i diagrammet har fertilitetsgraden växlat mellan 1,5 och 2,5 sedan 60-talet.

Födelse- och dödstal

Som synes så har födelse- och dödstalen varierat en hel del under 1900-talet. Vad prognosen vilar på vet jag inte men vi kan se att under 90-talet hade vi ett negativt tal och sedan under 2000-talet har skillnaden mellan antal födda och döda ökat och under 2013 var det nästan 120 000 barn som föddes och ca 90 000 människor dog. Dvs. en befolkningstillväxt på ca. 30 000 människor. Jag vill inte säga för mycket om detta material då jag inte är särskilt kunnig på området. Men vad man åtminstone kan säga är att vi verkligen inte står inför någon slags befolkningsexplosion i Sverige, tvärtom ser det ganska svajigt ut med populationen om man bara tittar på födslar.

Plats:

Med tanke på att det finns ca 250 länder i världen har vi med vår 152:a plats alltså en väldigt låg befolkningstäthet, men Sverige är på 57’e plats när det gäller yta[9]. Vi har alltså en relativt stor yta, men låg befolkningstäthet. En viss del av ytan består såklart av fjäll, men den slutsats jag tycker verkar mest rimlig att dra är att vi verkligen har plats för fler människor i Sverige.

Befolkning:

Jag är ingen expert på ekonomi och jag är ingen kapitalismkramare. Men nu är det så att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle som gör att välståndet, välfärden och jobben förutsätter tillväxt och befolkningsökning är vad jag förstått mycket viktigt för att ha fortsatt tillväxt. Fertilitetsgraden ligger på runt 2 per kvinna och har under flera perioder varit under 2.

Slutsats:

Om vi nu ska ha tillväxt, vilket vi måste ha för välståndets skull i vårt kapitalistiska system, så är det viktigt och positivt att befolkningen växer. Men någon befolkningstillväxt att tala om får vi inte via födslar. Alltså är invandring bra för svensk ekonomi. För tillväxten och därmed välståndet. Om det föds i runda slängar 100 000 barn per år och detta är för lite verkar det enligt min bedömning inte vara ”någon katastrof” och ”massinvandring” att 33 000 asylsökande för uppehållstillstånd och 37 anhöriginvandrare kommit till Sverige hittills i år. Tvärtom är det något som vi ska vara tacksamma för. Hur skulle det annars gå med vår ekonomi på sikt utan invandringen?

Statens kostnad för barn

Varje barn kostar staten enorma summor innan barnet vuxit upp, kommit in på arbetsmarknaden och börjar betala tillbaka sina första skattekronor. Enligt en uträkning kostar varje barn staten minst 4 miljoner kronor.[10] Se även denna kostnadskalkyl.[11]

För varje invandrare som kostar mindre innan hen börjar arbete tjänar staten pengar på. Och enligt en rapport från OECD tjänar många Europeiska länder på sin invandring, däribland Sverige.[12]

Jag har inte läst rapporten och jag vet inte exakt vad de mätt och jag vet inte hur stor kostnad staten i genomsnitt har per invandrare. Men jag har mycket svårt att tro att varje invandrare kostar lika mycket som barn. I själva verket är det en stor resurs för svensk ekonomi om det kommer människor som redan är i arbetsför ålder och utbildade!

Slutsats:

Staten tjänar på invandring!

Slutgiltig slutsats:

Nu har jag mest bara ägnat mig åt fakta och statistik och det finns säkert tusen andra saker man kan analysera. Men en sak kan vi säga med ganska stor tydlighet: den som är emot invandring är antingen okunnig, eller främlingsfientlig. Tyvärr är det nog många som helt enkelt är ”oroliga” därför att de lurats av främlingsfientlig propaganda. Det är oansvarigt att låta sig styras av sina känslor och lyssna okritiskt utan att själv ta reda på fakta och lära sig mer. I vårt samhälle finns det inga godtagbara ursäkter för okunskap, alla har verktygen och tiden att ta reda på fakta om hur vårt samhälle fungerar. Jag har alltid tyckt att det här med statistik, ekonomi, invandring, osv. varit så tekniskt och tråkigt att jag aldrig riktigt tagit tag i sådant. Men nu när jag väl satte mig ner så tog det mig inte mer än 3 timmar av googlande att lära mig allt detta på egen hand. Om jag kan lära mig mer så kan du. Och det är en förbannad plikt som medborgare i en demokrati att bilda sig och utbilda sig. Allt annat är lathet.

[1] http://www.migrationsverket.se/images/18.5e83388f141c129ba631111f/1418640467427/Total_s%C3%B6k.png

[2] http://www.migrationsverket.se/4.5e83388f141c129ba638c7.html

[3] http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/2014-01-02-67-procent-fler-fick-skydd-jamfort-med-2012.html

[4] http://www.migrationsverket.se/images/18.5e83388f141c129ba6311121/1418640476685/Asyls%C3%B6k_f%C3%B6rraveckan.png

[5] http://www.dn.se/nyheter/sverige/den-langa-vagen-till-sverige/

[6] http://www.aftonbladet.se/debatt/article19236515.ab

[7] http://sverigeforunhcr.se/blogg/fler-an-50-miljoner-manniskor-pa-flykt-i-varlden

[8] http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_demografi

[9] http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_l%C3%A4nder_efter_yta

[10] http://cornucopia.cornubot.se/2012/11/vad-kostar-en-svensk.html

[11] http://blog.svd.se/faktakollen/2010/08/06/gar-ditt-barn-i-grundskolan-det-kostar-83-000-kr-pa-ett-ar/

[12] http://www.svd.se/nyheter/inrikes/invandring-ekonomisk-vinst-for-sverige_8264672.svd

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Procratination, analysis

this is a reply to the following analysis of procrastination in two parts

http://waitbutwhy.com/2013/10/why-procrastinators-procrastinate.html

http://waitbutwhy.com/2013/11/how-to-beat-procrastination.html

Excuse me for my bad english, this post is, as all the posts of this blog written fast and sketchy, it is a part of the concept.

Thank you for the great analysis of procrastination, as you rightfully suspected I ended up here while at the dark plaground.

Anyway, while I find many points good and clarifying the analysis made me think and I came up with the following complentarry analysis. I think you touch on some of the points I make below but in a different way. Atleast my analysis below clarified more things form myself and hopefully someone else also might find my thoughts striking and helpful.

 

To all procrastinators: Congratulations! You are a true and beautful monkey, you are not a soulless machine. I take it that you read the article because your procrastination is a problem that needs to be solved. I agree, it has to, but I would formulate the problem and solution slightly different. I am a procrastinator, but I am quite a a successful procrastinator, my procrastination is not ruining my life, it earns me my daily living.

I have made it into my life style and I assure you that it is a possible life style for many (although of course not all procrastinators, we are all individuals and have our own uinque ways, reasons and mechanisms for procrastinating) and it is a rewarding life style. The problem is not the procratition but the obstacles that hinder the full unfolding of the procrastinating life style.

First of all, in the analysis above we are supposed to idenity with the rational agent, wile the monkey is someone who disturbes or sometimes work with us. I see it the other way around, we are mainly the monkey. One aspect of procratination that is not mentioned in the analysis above is the fact that our society is full of expectations, demands, social obligations, ideals, values and so on that we might half-heartadly interalize but really do not care about. I believe alot of procrastination is a result of such internalized preasure to do things we do not really want to do. Therefore we need to work on getting rid of those ideals and makes our rational agent forcing us with the help of the panic monster into doing things we do not want to do.

If you procrastinate often you do thinks you want to do (my analysis does to a large extent only apply to these cases, if you procrastinate even when you do thinkgs you ”want” to do it might be the case that you do not really want to do them, as I presuppose here, or you might actually really really want to do them, but still procrastinate, in those cases, the analysis above is more suiting than mine. But remember that the question of what you really really want to do is a question of self-knowledge and that is something difficult it takes more than a life time to master for most of us, therefore you cannot simply trust your first reaction in this case, jsut becaouse you think you want to do a thing you might not actually want to do that thing). Anyway, if you procrastinate it is because you do not do what the monkey feels like but what the selfimposed rational agent has decided that you should do, therefore it is important to realize that it is not the monkeys desires and behaviour that makes you feel bad, it is the rational agents demand that you ought to do things you do not want to do that is the source of the negative feelings. The first step to be a successful procrastinator is to accuse the rational agent within youreself and start listening to the monkey. If you avoid doing something that is a sign that you should stop try to do that and stop feeling that you ought to do that. The cause of all the self-hatred, and negative feelings is the internalized out-side demands from a society that is not suiting for you.

”Well”, you might think to ourself now, ”this strategy will surely ruin my life.” I say to you; the attempts to do things you do not want to do are already ruining your life. Right? If they don’t, why are you reading this? Anyway, the only way out of the present bad life, is accepeptance of what you are. The theory behind this is: if you do what you want to do you will put more energy and time into it and you will be better at that than the things you have to force yourself to do. (That is, the goal is to always reach the flow-path within the dark playground and raise everything you do within the playground to real activities and real products)

Secondly; do not throw out the rational agent completely. The key to success is to let the monkey rule, but in alliance with the rational agent. While the rational agent right now is in opposition to the monkey, trying to stop and limit the monkey, the rational agents task is to fuel and encourage the monkey even more! The reason for this is that the goal is to be able to earn an income on your procrastination and that is surely possible if you monetize on your procrastination, but the only way to do that is to procrastinate even more, but in the right, smart, effective way. (Where the suggestions in the end of the analysis above can be helpful)

How do you earn a living as a procratinator? In many ways! As an accademic, as a journalist, as writer of fiction and poetry, as a popular historian, as a you-tuber, as a blogger, and so on and so on. All of them are surely lying outside the tight box of ”safe” (and boring!) carrers. The key to success is to not try to become for example an accademic by way of any standard path, but your own path. Let your monkey take you whereever it may lead you. The rational agent’s task is to stear the monkey’s energy, not in new directions, but in the monkey’s directions because in order to be able to live on your procrastination you surely have to finnish products (articles, etc. Such as the terrific article above and similar products). The rational agent’s task is to carry the monkey all the way to the finnish line.

”But this is exactly what the procrastinator cannot do!” You might say. But remember; the procrastinator have problems to reach the finnis lines the rational agent sets; you do not know yet if you can reach the finnish lines the monkey is allowed to set, right? I think you can train and become better at reaching those finnish lines you want to reach. To be fair and honest, I am not implying that I believe this to be possible for every procrastinator, surely some people will have problems even with this. These people I cannot help, they might need professional help. But I encourege you to at least try to let the monkey rule with a smart rational agent in the background feeding the monkey with positive energy instead of negative energy. It has been working for me at least and it might be working for you too.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Det dånar

Man skulle kunna tro
att det är trafiken som dånar,
att det är hösten på intåg.

Men det är världen som dånar
när den faller,
går sönder
och spricker som läppar.

Det är världen som dånar
när den suger
det sista
av himmelens röda,
den sista luften i svalgen.

Det är världen som dånar
när gomseglen
slutligen falnar.

Publicerat i poesi | Märkt | Lämna en kommentar